ਭਲਾਈ

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ... ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ


ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ... ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ

ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ

ਵੀਡੀਓ: Rich vs Poor Mindset - ਤਸ ਇਥ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹ ਹ. Heavendeep Singh. Josh Talks Punjabi (ਸਤੰਬਰ 2020).